Ples

Plesna pripravnica

Namenjen je 6-letnim otrokom in traja 3 leta. Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov. Pouk poteka dvakrat tedensko po 45 minut.

Pomen plesne pripravnice je v odkrivanju in razvijanju plesne nadarjenosti, sooblikovanju osebnosti in načrtnem izboljševanju plesne izobraženosti, omogačanju osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, vzgajanju za obče kulturne in civilizacijske vrednote, vzgajanju za medsebojno strpnost, spoštovanju drugačnosti in sodelovanju z drugimi.

Pomen prvega in drugega leta plesne pripravnice je v spoznavanju telesa, prostora okoli sebe in skozi igro odnosa do okolja, posameznikov ali skupin.

V tretjem letu učenci že zavestno izvajajo gibe in dejavnosti, ki njihovo telo usposabljajo za nadaljnje izobraževanje. Večji poudarek je na ustvarjanju.

Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti. Učenci, stari 9 let, se lahko po zaključku programa plesne pripravnice vključijo v program balet na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

Balet

Pogoj za vključitev v prvi razred baleta (9 let) je uspešno opravljen sprejemni preizkus, ki vključuje predvsem razvitost fizičnih dispozicij kot so npr.: odprtost kolčnega sklepa, gibljivost stopala, gibljivost hrbtenice, muzikalnost itd.

Pomen tega programa je v prebujanju interesa in ljubezni do baleta, obvladovanju telesa, spoznavanju in utrjevanju tehnike, obvladovanju prostora, oblikovanju izrazne moči, ustvarjanju, prepoznavanju plesnih in glasbenih sestavin, spoznavanju plesnega izrazoslovja. Učenci razvijajo sposobnost koncentracije, razvijajo koordinacijo pri gibanju, gibalne sposobnosti telesa, razvijajo občutek lastne vrednosti, razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja baleta in drugih zvrsti plesa, spoznajo možnosti in zahteve nadaljnjega baletnega izobraževanja itd.

Pouk traja 6 let. V 1. in 2. razredu baleta poteka pouk dvakrat tedensko po 60 minut, od 3. do 6. razreda pa dvakrat tedensko po 90 minut (osnovni program).

Po uspešno opravljenem 4. razredu imajo učenci končano nižjo stopnjo osnovnega baletnega izobraževanja, po 6. razredu pa višjo stopnjo. Obvezni predmet na višji stopnji je nauk o glasbi (2 razreda). Pogoj za napredovanje v višji razred je uspešno opravljen letni izpit predhodnega razreda.