IJZ

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Odlok o ustanovitvi GŠ Vrhnika

Odlok o ustanovitvi GŠ Vrhnika-dopolnitev

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Soglasje o ceniku

 

Povezave:

Zakon o glasbenih šolah (ZGla)

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah

Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah

Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah

Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli

Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole

Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah

Pravilnik o šolskem skladu